Pomagamy Cichym Bohaterom! Opieka wytchnieniowa w 2021 roku

nabór i informacje

Pomagamy Cichym Bohaterom! Opieka wytchnieniowa w 2021 roku – nabór i informacje

Z wielką radością, informujemy, że dzięki Umowie zawartej z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej,

w ramach programu “Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021, możemy zorganizować w ramach naszego Centrum Opieki Wyręczającej usługi wspierające opiekunów osób niesamodzielnych w formie:

  1. Stacjonarnej opieki wytchnieniowej;
  2. Poradnictwa specjalistycznego ( psychologicznego i fizjoterapeutycznego).

Usługi wykonywane są na podstawie zawartej umowy, oraz postanowień programu, oraz ogłoszenia o Programie, dostępnych tutaj: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenia-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-dla-czlonkow-rodzin-lub-opiekunow-osob-z-niepelnosprawnosciami—edycja-2020-2021.

Cele programu:

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym ), w łącznej liczbie nie mniejszej niż 1 500 osób,

– poprzez możliwość udzielenia im doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać:

  1. w odniesieniu do rozwiązań systemowych:

1)            wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym;

2)            podniesienie potencjału organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – posiadających statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz prowadzących działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia ofert, zwanych dalej „realizatorami Programu”.

  1. w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością:

1)            czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

2)            wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;

3)            podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób z niepełnosprawnością, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

  1. Opieka wytchnieniowa w formie stacjonarnej- całodobowej w Centrum.

Realizowana będzie w formie usług opiekuńczych świadczonych przez personel profesjonalny w Centrum Opieki Wyręczającej, w Krakowie przy ul. Odmętowej 4.

Zobacz nasze Centrum: https://mhd.org.pl/centrum-opieki-wyreczajacej/

Każdy z podopiecznych w ramach realizowanej usługi wytchnieniowej może skorzystać z maksymalnie 14 dni opieki w roku kalendarzowym, w sposób w jaki opieka ta wykonywana będzie w ośrodku.

Opieka jest bezpłatna.

Zgodnie z pouczeniem zawartym w Programie: Jeżeli całodobowy pobyt osoby z niepełnosprawnością wyniesie więcej niż 5 dni w tygodniu, to członkowie rodziny lub opiekunowie pobierający świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna z tytułu sprawowania bezpośredniej opieki na osobą z niepełnosprawnością mogą utracić do niego prawo.

Środki bezpieczeństwa wobec stanu epidemii wirusa SARS-Cov2

Opieka w Centrum wykonywana będzie wyłącznie przez zaszczepiony (kompletem dawek) personel medyczny, opiekuńczy, pomocniczy i wolontariuszy.

Pomieszczenia Centrum, w tym także części wspólne są na bieżąco dezynfekowane, w tym lampami UV, wg najwyższych standardów dla obiektów medycznych.

Warunkiem przyjęcia podopiecznego jest stabilny stan zdrowia, brak objawów mogących sugerować zakażenie SARS-Cov2, oraz wypełnienie oświadczenia/ankiety o braku kontaktu w ostatnim przed przyjęciem czasie z osobą zakażoną.

Jak zgłosić uczestnika?

Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym Organizator prowadzi listę osób chętnych, oraz ewentualną kolejkę oczekujących.

Kwalifikacja do objęcia opieką odbywa się na zasadach opisanych w Programie, w tym zwłaszcza w oparciu na skali FIM, oraz ewentualnej kwalifikacji medycznej, prowadzonej przez zespół Centrum.

Konieczne dokumenty kwalifikacyjne:

W celu zgłoszenia chęci skorzystania z opieki wytchnieniowej organizowanej w trybie stacjonarnym – całodobowym w Centrum, należy wypełnić komplet dokumentów zamieszczonych poniżej:

a) karta zgłoszeniowa

Karta zgłoszenia_do_Programu
Karta zgłoszenia_do_Programu

b) karta oceny FIM – uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

karta_pomiaru_niezależności_funkcjonalnej_wg_zmodyfikowanych_kryteriów_oceny
karta_pomiaru_niezależności_funkcjonalnej_wg_zmodyfikowanych_kryteriów_oceny

Dodatkowa_Informacja_do_załącznika_nr_6_-_Wzoru_karty_pomiaru_niezależności_funkcjowanej

c) klauzula RODO

Rodo opiekwa wytchnieniowa MHD 2021
Rodo opiekwa wytchnieniowa MHD 2021

 

oraz dołączyć ( w kopiach):

– orzeczenie o niepełnosprawności (aktualne)- obligatoryjnie;

– dodatkowe dokumenty medyczne, zaświadczenia lekarskie /terapeutyczne pomocne w ocenie sytuacji podopiecznego;

– zaświadczenie o wykonywaniu opieki prawnej bądź kurateli wobec osoby ubezwłasnowolnionej ( jeśli dotyczy)

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do Centrum:

a) w formie skanów na adres mailowy: centrum@mhd.org.pl, a w razie zakwalifikowania oryginały dostarczyć najpóźniej w dniu przyjęcia;
b) dostarczyć osobiście bądź pocztą na adres: Małopolskie Hospicjum dla Dzieci, ul. Odmętowa 4, 31-979 Kraków, z dopiskiem: Opieka wytchnieniowa 2021

Decyzja o zakwalifikowaniu przekazana zostanie telefonicznie, bądź poprzez e-mail.

Kontakt i informacje:

Emilia Syjud – tel. 723550005, centrum@mhd.org.pl

Od pn do pt w godz. 10.00-14.00

 

Dodatkowe informacje:

Ogłoszenie_o_otwartym_konkursie_ofert_w_ramach_Programu
Program_Opieka_wytchnieniowa_dla_członków_rodzin_lub_opiekunów_osób_z_niepełnosprawnością_-_edycja_2020-2021
Ogłoszenie – opieka wytchnieniowa MHD

 

  1. Poradnictwo specjalistyczne

Szczegóły wkrótce

Pomagają nam

Kontakt

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci w Krakowie

Organizacja Pożytku Publicznego
Ul. Odmętowa 4
31-979 Kraków
KRS 0000249071
NIP 6782972883
REGON 120197627
Nr konta w banku:
PKO BP: 40 1020 2892 0000 5702 0179 5541
Tytułem: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE MHD

forum

Obsługa IT: system-a
Projekt: hxsLogo2